DOI: https://doi.org/10.24144/2218-5348.2019.1-2(19-20).29-47

Нелегальні переходи українців Східної Галичини у Карпатську Україну і реакція польського уряду ( 1938-1939 рр.)

Микола Вегеш

Анотація


У статті, на основі уведення до наукового обігу архівних та опублікованих документів, найновіших публікацій українських і зарубіжних істориків, зроблено спробу висвітлити громадсько-політичні взаємини українців Східної Галичини і Закарпаття напередодні Другої світової війни. Автор доводить, що нелегальні переходи чехословацько-польського кордону свідчили про солідарність галичан із національно-визвольною боротьбою закарпатських українців. Разом з цим, вони викликали негативну реакцію польської влади, яка прагнула встановити спільний угорсько-польський кордон у 1938-1939 рр.

Ключові слова


Карпатська Україна; Августин Волошин; Організація Народної Оборони «Карпатська Січ»; Польща; державотворчі процеси; автономні уряди; антиукраїнська пропаганда; ОУН; польські терористи; судові процеси.

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasylyna, N. (2008). Karpatska Ukraina v mizhnarodnykh vidnosynakh naperedodni Druhoi svitovoi viiny. Nove bachennia podii [Carpathian Ukraine in international relations on the eve of World War II. A new vision of events]. Uzhhorod: Karpaty [in Ukrainian].

Vehesh, M (2019). Uhorskyi i polskyi teror u Karpatskii Ukraini [Hungarian and Polish terror in the Carpathian Ukraine]. Ukraina – nezalezhna derzhava. Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, prysviachenoi 80- richchiu proholoshennia nezalezhnosti Karpatskoi Ukrainy – Carpathian Ukraine – an independent state. Materials of the International Scientific Conference on the 80th Anniversary of the Declaration of Independence of Carpathian Ukraine, 186- 210 [in Ukrainian].

Vehesh, M. (2004). Karpatska Ukraina. Dokumenty i fakty [Carpathian Ukraine. Documents and facts]. Uzhhorod: Karpaty [in Ukrainian].

Vehesh, M., Vidnianskyi, S. (1998). Krainy Tsentralno-Skhidnoi Yevropy ta ukrainske pytannia (1918–1939) [Central and Eastern European Countries and the Ukrainian Question (1918-1939)], Kyiv – Uzhhorod [in Ukrainian].

Vehesh, M., Hrecheniuk, N. (2003). Natsionalno-vyzvolni zmahannia ukraintsiv Skhidnoi Halychyny i Zakarpattia v 1918-1950 rr. XX st. [National liberation competitions of Ukrainians in Eastern Galicia and Transcarpathia in 1918-1950]. Uzhhorod [in Ukrainian].

Vehesh, M., Tokar M. (2018). Vershyna dukhu. Do 80-richchia proholoshennia derzhavnoi nezalezhnosti Karpatskoi Ukrainy [Top of mind. To the 80th anniversary of the declaration of independence of Carpathian Ukraine]. Uzhhorod: Karpaty [in Ukrainian].

Vidnianskyi, S (2019). Karpatska Ukraina yak etap ukrainskoho derzhavotvorennia [Carpathian Ukraine as a stage of Ukrainian state-building], Ukrainskyi istorychnyi zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 2, 67-93. in Ukrainian.

Vinch, M. (2012). Odnodenna derzhava: svidchennia anhliiskoho ochevydtsia pro podii Karpatskoi Ukrainy [One Day State: Testimony from an English eyewitness about the events of the Carpathian Ukraine]. Kyiv: Tempora [in Ukrainian].

Homeniuk, I. (2017). Provisnyky Druhoi svitovoi. Prykordonni konflikty v Tsentralno-Skhidnii Yevropi. Vid rozpadu imperii do Hliaivitskoi provokatsii [The harbinger of the Second World War. Border conflicts in Central and Eastern Europe. From the collapse of empires to Gliwice provocation]. Kharkiv: Klub simeinoho dozvillia [in Ukrainian].

Hrendzha-Donskyi, V. (2002). Shchastia i hore Karpatskoi Ukrainy: Shchodennyk. Moi spohady [Happiness and Sorrow of Carpathian Ukraine: Diary. My memories]. Uzhhorod: VAT «Vydavnytstvo «Zakarpattia» [in Ukrainian].

Dombrovskyi, D. (2012). Polshcha i Zakarpattia. 1938-1939 [Poland and Transcarpathia. 1938-1939]. Kyiv: Tempora [in Ukrainian].

Iefremiv, S. (2019). Boi na Karpatskii Ukraini, 14-15 bereznia 1939 roku [Fights in Carpathian Ukraine, March 14-15, 1939]. Ivano-Frankivsk: «Lileia-NV» [in Ukrainian].

Mirchuk, P. (2009). Karpatska Ukraina (vytiah z Narysu istorii OUN, 1920-1939 roky) [Carpathian Ukraine (excerpt from OUN history sketch, 1920- 1939)]. Kyiv [in Ukrainian].

Pahiria, O (2019). Podii 13-14 bereznia 1939 r. v Khusti: putch, povstannia chy zbroinyi konflikt [The events of March 13-14, 1939 in Khust: coup, rebellion or armed conflict]. Karpatska Ukraina – nezalezhna derzhava. Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, prysviachenoi 80-richchiu proholoshennia nezalezhnosti Karpatskoi Ukrainy – Carpathian Ukraine – an independent state. Materials of the International Scientific Conference on the 80th Anniversary of the Declaration of Independence of Carpathian Ukraine, 21-37. [in Ukrainian].

Pahiria, O. (2010). Karpatska Sich: viiskove formuvannia Karpatskoi Ukrainy: naukovo-populiarne vydannia [Carpathian Sich: Military Formation of Carpathian Ukraine: Popular Science Edition], Kyiv: Tempora [in Ukrainian].

Pyrovych, V. (2001). Diialnist Zenona Kossaka-Tarnavskoho v Karpatskii Ukraini [The activity of Zenon Kossak-Tranavsky in Carpathian Ukraine], Carpatica – Karpatyka, 7, 242–251 [in Ukrainian].

Stercho, P. (1965). Karpato-Ukrainska derzhava: Z istorii vyzvolnoi borotby karpatskykh ukraintsiv u 1919–1939 rokakh [Carpatho-Ukrainian State: From the History of the Carpathian Ukrainian Liberation Struggle in 1919–1939]. Toronto: Naukove tovarystvo im. Tarasa Shevchenka [in Ukrainian].

Fedyna, V. (2000). Polkovnyk Mykhailo Kolodzinskyi-Huzar – borets za nezalezhnist Karpatskoi Ukrainy [Colonel Mykhailo Kolodzinsky-Huzar – a fighter for independence of Carpathian Ukraine]. Naukovyi zbirnyk Tovarystva Prosvita v Uzhhorodi – Scientific collection of the Prosvita Society in Uzhgorod, IV(XVIII), S.93–96 [in Ukrainian].

Fedyna, V. (2001). Mykhailo Kolodzinskyi-Huzar i Karpatska Ukraina [Mykhailo Kolodzinsky-Huzar and Carpathian Ukraine]. Carpatica – Karpatyka, Vyp.7, S.223–241 [in Ukrainian].

Shandor, V. (1996). Spomyny, Tom 1, Karpatska Ukraina, 1938 1939 [Memories, Volume 1, Carpathian Ukraine, 1938-1939]. Uzhhorod: MPP «Hrazhda» – Karpatskyi Soiuz, Ink., Niu-York, N.I. [in Ukrainian].
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Technical support:
Rybak Stefan