Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word (DOC).
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Стаття супроводжується розширеною англомовною анотацією без електронного перекладу.
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

До друку приймаються статті, які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання (у тому числі електронні). Матеріали для публікування можна подавати українською, англійською або російською мовами.

Обсяг статті разом зі списком використаних джерел, таблицями, схемами, анотаціями тощо повинен бути не менше 10 сторінок та не перевищувати 15 сторінок (ф. А4) – 0,3-0,6 друк. арк. (13-26 тис. знаків).

Порядок розміщення складових елементів у статті (з абзацу, через пустий рядок):

 • індекс УДК(на початку ліворуч) шрифт Times New Roman, 14 кеглем (виділити жирним прямим);
 • дані про автора(праворуч):

- прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку);  шрифт Times New Roman, 14 кегль (курсив напівжирними літерами);

- науковий ступінь, учене звання, посада та повна назва місця роботи, місто, країна (для іноземних авторів), контактні телефони та електронні адреси;  шрифт Times New Roman, 14 кегль (курсив напівжирними літерами);

 • назва статті(по центру); шрифт Times New Roman, 14 кегль (великими напівжирними літерами);
 • анотації: українською мовою, обсягом 7-8 рядків; англійською мовою – у формі реферату, який має охоплювати не менше 250 слів (2000 знаків з пробілами) і висвітлювати такі структурні питання: прізвище та ініціали, тему статті,   методику дослідження, результати; шрифт Times New Roman, 14 кегль (курсив), розміщення тексту по ширині, абзацний відступ 1,0 см;
 • ключові слова(від п’яти до десяти); шрифт Times New Roman, 10 кегль (курсив), виключка по ширині, абзацний відступ 1,0 см; ключові слова не повинні повторювати назву статті;
 • текст статті: шрифт Times New Roman, 14 кегль через 1,5 інтервал; верхній, нижній, лівий та правий береги – 2 см, розміщення тексту по ширині, абзацний відступ 1,0 см. Слова друкуються без переносів. Всі нетекстові об’єкти створюються вбудованими засобами Microsoft Word (об’єкти повинні бути згрупованими). Формули – за допомогою редактора Equation. Ілюстрації дозволяється розміщувати в тексті статті, подавати у вигляді файлів у форматі TIFF, JPG, PCX (з роздільною здатністю не менше 300 dpi) або на окремих аркушах. Рекомендований розмір шрифту для об’єктів, що вміщують текст та таблиці –  шрифт Times New Roman, 12 кеглем.
 • Список використаних джерел (не менше 5 найменувань), оформлений відповідно до стандартів ДСТУ 8302:2015«Бібліографічне посилання» шрифт Times New Roman, 14 кеглем, розміщення тексту по ширині, абзацний відступ 1,0 см. У тексті посилання на використані джерела позначаються цифрами в квадратних дужках відповідно до нумерації в списку використаних джерел.

Список використаних джерел має складатися з двох блоків: СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ - джерела подаються мовою оригіналу, оформлені відповідно до вимог, вказаних вище, і REFERENCES - список використаних джерел, транслітерований в латинському алфавіті та перекладений на англійську мову.

 1. Із транслітерованого тексту слід вилучити знаки «//» і «–», замінивши їх комами. 
 2. Кожна транслітерована назва бібліографічного посилання має бути набрана курсивом і розширена англомовним перекладом (назва статті, книги, журналу, конференці, який береться у квадратні дужки і розміщується одразу після транслітерованої назви.
 3. Місце видання зазначається повністю (наприклад, «Kyiv», а не «К.»).
 4. Вихідні відомості (зазначення сторінок, тому, випуску, номера) наводяться англійською мовою, а не транслітеруються (замість «s.» слід використовувати «p.» або «pp.» , наприклад, 12 p. або рр. 1-12), а замість «т.» (том), «вип.» (випуск) і «№» (номер) - «vol.», «issue» і «no.» відповідно.
 5. Римські цифри (наприклад, у назвах конференцій) необхідно замінити словами або арабськими цифрами (Second або 2nd замість II).
 6. Інформація про вид видання в описі підручників і навчальних посібників не зазначається.
 7. В описі джерела зазначаються всі автори.
 8. Рік видання переноситься на початок опису, розміщується одразу після прізвища автора в дужках.
 9. При описі електронних джерел обов’язково слід зазначати дату доступу до інформації.
 10. Усі джерела, подані в References, розміщуються за латинським алфавітом.

Приклад:

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Артьомов І.В. Регіональна політика країн Вишеградської четвірки: досвід для України // Український історичний збірник. Вип. 17. С. 226–235.
 2. ...

REFERENCES 

 1. Artomov, I.V. (2014) Rehionalna polityka krain Vyshehradskoi chetvirky: dosvid dlya Ukrainy [Regional policy of the Visegrad Four countries: experience for Ukraine]. Ukrainskyy istorychnyy zbirnyk, 226–235.
 2. ...

Структура основного тексту статті повинна включати такі складові:

 • Постановка проблеми.
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій.
 • Мета статті (постановка завдання).
 • Результати дослідження.
 • Висновки і перспективи подальших досліджень.

 Якщо стаття має одноосібного автора, який не має наукового ступеня, окремо від файлу статті на електронну пошту журналу має бути надіслано в графічному форматі відскановану рецензію наукового керівника, засвідчену підписом та печаткою. На статтю, автор якої має науковий ступінь кандидата наук, рецензію здійснює доктор наук. Відсканований варіант рецензії подається разом зі статтею.

 Стаття надсилається до редакції електронною поштою за адресою: inst-euroint@uzhnu.edu.ua

 Матеріали друкуються мовою оригіналу. Відповідальність за викладений матеріал несуть автори статей. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису. Рецензування проводиться не пізніше 2-х тижнів з моменту отримання матеріалів. Про включення статті у номер та умови оплати повідомляється додатково.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.