DOI: https://doi.org/10.24144/2218-5348.2019.1-2(19-20).18-28

Імплементація Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС: безпековий вимір

Ігор Тодоров, Наталія Тодорова

Анотація


У статті висвітлено імплементацію частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у площині питань безпеки. Окреслено зміст та сутність другого розділу Угоди про асоціацію «Політичний діалог та реформи, політична асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики», визначено кількісні і якісні характеристики реалізації положень Угоди щодо безпекових питань з літа 2014р. до жовтня 2019 р. за допомогою системи моніторингу виконання Угоди про асоціацію ("Пульс угоди").

Ключові слова


Угода про асоціацію; Європейський Союз; Пульс угоди; російська агресія в Україну; запобігання конфліктам; врегулювання криз.

Повний текст:

PDF

Посилання


Artiomov I.V. (2012) Na shlyakhu do bezvizovoho rezhymu ES i Ukrayiny: monitorynh problemy [Towards a Visa-Free Regime of the EU and Ukraine: Monitoring the Problem] Heopolityka Ukrayiny: istoriya i suchasnistʹ [Geopolitics of Ukraine: History and Modernity: Collected Research Papers. Issue 8 / Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "Ways to Improve the Effectiveness of Cross-Border Cooperation at the New Eastern Border of the European Union", Stara Lesna, Slovak Republic, September 18-19, 2012 - Uzhgorod: ZakU. - Pp. 116 -122. [In Ukrainian].

Demianchuk O. P., Ledeniova A. V. (2016) Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta ES krizʹ pryzmu modeli «dvorivnevoyi hry» [Agreement between Ukraine and the EU through the Prism of the Two-Level Game Model]. Naukovizapysky. [Scientific notes] NaUKMA, vol. 186. Political research. [In Ukrainian].

Implementatsiya Uhod y proasotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu ta ES: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti: naukova dopovidʹ (2016) [Implementation of the EU-Ukraine Association Agreement: Economic Challenges and New Opportunities: Scientific Report] / ed. by V.M. Heytsand T.O.Ostashko; NAS of Ukraine, State Institution "Institute of Economics and Forecasting NAS of Ukraine". Kyiv. - 184 p. [In Ukrainian].

Levchenko O. V., Trotsʹko V. V., Vasylenko I. C. (2014) Utochnennya ponyatiynoho aparatu z pytanʹ otsinyuvannya rivnya voyennoyi zahrozy natsionalʹniy bezpetsi Ukrayiny [Clarification of the Conceptual Apparatus for Assessing the Level of Military Threat to the National Security of Ukraine]. Naukaioborona [Science and Defense] No 2, p. 16–19. [In Ukrainian].

Muravyov V.I. (2013)Pravovi zasady asotsiatsiy i Ukrayiny z Yevropeysʹkym Soyuzom [Legal Basis of the Association of Ukraine with the European Union]Aktualʹni problem mizhnarodnykh vidnosyn: Zbirnyk naukovykh prats [Current Issues in International Relations: Collection of Scientific Papers]. Issue 115. Part II. Retrieved from: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/ article/viewFile/1944/1709Accessed 16.10.2019 [In Ukrainian].

Navihator Uhody [Agreement Navigator] (2019). – Retrieved from: http://navigator.eurointegration.com.ua/tasks. Accessed 20.10.2019[In Ukrainian].

Nosova O. (2015) Uhoda pro asotsiatsiyu Ukrayiny ta Yevropeysʹkoho Soyuzu: ekonomichni naslidky[Association Agreement between Ukraine and the European Union: Economic Implications] Ahora.–Issue 15. – P.86–91.[In Ukrainian].

Outcome of the Trilateral Talks on the Implementation of the EUUkraine Association Agreement/Deep and Comprehensive Free Trade Area (September 7, 2015). – Retrieved from: http://europa.eu/rapid/pressrelease_STATEMENT-15-5603_ en.htm [In English].

Panchenko Yu., Sydorenko S. (2019) Uspikhy ta provably yevrointehratsiyi: shchodastʹ vidkryttya systemy "Pulʹs uhody". [Successes and failures of European integration: what will opening of the “Agreement Pulse” system result in]. – Retrieved from: https://www.eurointegration.com.ua/ articles/2019/11/20/7103281/. Accessed 01.11.2019 [In Ukrainian].

Pohlyblennya vidnosyn mizh ES ta Ukrayinoyu: Shcho? Chomu i yak?(2016) [Deepening EU-Ukraine relations: What? Why and how?] Kyiv, p.31.[In Ukrainian].

Poshedin O. I. (2014) Voyenna bezpeka Ukrayiny v konteksti spivrobitnytstva z Yevropeysʹkym Soyuzom[Military Security of Ukraine in the Context of Cooperation with the European Union] Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny – Bulletin of the National Academy of Public Administration of the President of Ukraine. No 3,p. 53–60.[In Ukrainian].

Pro zvernennya do parlamentiv inozemnykh derzhav, Yevropeysʹkoho Parlamentu i parlament·sʹkykh asambley mizhnarodnykh orhanizatsiy shchodo prodovzhennya ta posylennya sanktsiy proty Rosiysʹkoyi Federatsiyi za orhanizatsiyu terorystychnykh aktiv v Ukrayini ["On Appeal to the Parliaments of Foreign States, the European Parliament and the Parliamentary Assemblies of International Organizations to Continue and Enhance Sanctions against the Russian Federation for the Organization of Terrorist Acts in Ukraine"] (2015). – Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892-19Accessed 13.11.2019. [In Ukrainian].

Pulʹs Uhody [the “Agreement Pulse”] (2019).Retrieved from: http://pulse.eu-ua.org/Accessed 11.11.2019[In Ukrainian].

Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeysʹkym Soyuzom, Yevropeysʹkym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoy istorony. (2014) [Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community, and their Member States, of the other part.] International document dated 27.06.2014. Ratified 09/16/2014. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/984_011 Accessed 11.10.2019. [In Ukrainian].

Yevropeysʹka ta yevroatlantychna intehratsiya Ukrayiny. [European and Euro-Atlantic integration of Ukraine.] (2019) Transition book-2019. – Kyiv, p. 29.
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Technical support:
Rybak Stefan