АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

  • І. І. Вовканич
  • О. І. Свєженцева

DOI:

https://doi.org/10.24144/2218-5348.2018.1(17).76-87

Ключові слова:

Болонський процес, інтеграція, заклади вищої освіти, ДВНЗ «УжНУ», міжнародна академічна мобільність, європейський освітній простір

Анотація

Інтеграційні процеси, що відбуваються на європейському освітньому просторі, виражаються насамперед у гармонізації освітніх стандартів, підходів, навчальних планів, спеціальностей. Відкритий освітній простір передбачає зростання мобільності студентів і співробітництва викладачів різних спеціальностей, університетів різних країн. Академічна мобільність сприяє поліпшенню працевлаштування випускників університетів, підвищенню статусу цих країн у сфері освіти.

У статті йдеться про особливості академічної мобільності, що є одним з напрямів Болонського процесу. З’ясовується, якою мірою ДВНЗ «УжНУ» та зокрема факультет історії та міжнародних відносин задіяні у  процесах академічних обмінів і міжнародної співпраці, в першу чергу з європейськими країнами.

Посилання

Академічна мобільність як фактор інтеграції України у світовий науково-освітній простір: аналітична записка / URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1421

Гуляєва Н. М. Мобільність викладачів і студентів: проблеми та орієнтири // Матеріали VI щорічної міжнародної конференції «Розбудова менеджмент-освіти в Україні» (17–19 лютого 2005 р., м. Дніпропетровськ). – К. : Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – С. 76–81.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Згуровський М. З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України. – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 544 с.

Інтернаціоналізація освітнього та наукового процесів в Ужгородському національному університеті як складова стратегії розвитку вишу / М. Лендьел [та ін.] // Міжнародний науковий вісник: збірник наукових праць [ред. кол. І. В. Артьомов (голова) та ін.] – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – Спецвип. 1(10). – 440 c.

Калінічева Г. І. Академічна мобільність як складова європейського простору вищої освіти // Вища освіта України. – Додаток 4, том 1(19). – 2010. – Тематичний випуск Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – 576 с.

Корчова Г. Л. Академічна мобільність здобувачів в умовах сучасного освітнього процесу // URL: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=3294

Національний Темпус / Еразмус + офіс в Україні. Національна команда експертів з реформування вищої освіти // URL: https://www.tempus.org.ua/uk/national-team-here/sklad-i-zavdanna.html (Дата звернення: 18 вересня 2017) – Назва з екрану.

Новосад Г., Шаповал О. Інтернаціоналізація вищої освіти: іноземні студенти в Україні (2015-2016) / За матеріалами III Міжнародної науково-методичної конференції «Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні». – Тернопіль, 18 20 травня 2016 р. – С. 26-28. – URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/16939/2/Conf_2016_Novosad_G-Internationalization_of_higher_26-28.pdf (Дата звернення: 20 вересня 2017) — Назва з екрану.

Положення про академічну мобільність студентів у ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Затверджено Наказом ректора ДВНЗ «УжНУ» №379/01-17 від 25.02.2016 р. // URL: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/10

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженe постановою КМУ від 12.08.2015р. №579 // URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248409199

Скільки українських студентів навчаються за кордоном // URL: https://tvi.ua/novini/stalo-vidomo-skilki-ukrainskih-studentiv-navchayutsya-za-kordonom.html

Collections – URL: http://www.crl.edu/collectios

Comparing Education Statistics Across the World // Global Education Digast: Montreal, UNESCO Institute for Statistics, 2011. – 188 p. URL: http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/ged06-en.pdf

State of Higher Education 2014 – OECD. – URL: http://www.oecd.org/edu/imhe/stateofhighereducation2014.htm

The Bologna Process 2020 The European Higher Education Area in the new decade. Communique of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education. Leuven and Leuven-la-Neuve, 28-29 April URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-675_en.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-31

Номер

Розділ

Статті