ПСИХОЛОГІЯ КАР’ЄРИ ТА ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАТИВНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

Автор(и)

  • Л. М. Деркач
  • О. Г. Марченко

DOI:

https://doi.org/10.24144/2218-5348.2018.1(17).21-33

Ключові слова:

психологія кар’єри, професійна комунікативна толерантність, освітні стандарти

Анотація

Актуальність теми дослідження зумовлена браком ґрунтовних фундаментальних досліджень з психології кар’єри в Україні. Проблема формування професійної кар’єри, кар’єрних орієнтацій студентської молоді майже не досліджена в нашій країні як у теоретичному, так і в практичному аспекті. Метою статті є розкриття специфіки рівнів комунікативної професійної толерантності і кар’єрної спрямованості студентів-психологів до забезпечення якості європейських освітніх стандартів (Dublin Descriptors) у взаємозв’язку із плануванням майбутньої професійної кар’єри.

Посилання

Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 24-25 квітня 2014 р.)/ [ред.колегія: Є.М.Потапчук (голов.ред), О.В.Кулешова, Л.О.Подкоритова, В.К.Гаврилькевич, Л.Г.Параскевич] / М–во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т. Каф. практ. психол. та педагог. – Хмельницький:ХНУ, 2014. – 172 с.

Артьомов І.В. Інноваційний університет – важливий інструмент інтегрування в європейський освітній і науковий простір. ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2015.

Деркач Л.М. Психологічна освіта та міграційні процеси в Україні:реалії сьогодення та перспективи майбутнього // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – Вип.21.- Кн.3.- Том ІІ (76).- К.: Гнозис, 2017.- С.399-410.

Деркач Л.М. Інтеграційний потенціал сучасної психологічної науки як напрямок глобалізації освіти в Україні//Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору.-К., 2015.- С.557-565.

Канівець Т.М. Основні труднощі у підготовці студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри та роль власної активності студентів для їх подолання //Теоретичні та прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012.- 3(29).- С.158-168.

Карамушка Л.М. Психологічна готовність студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри: зміст, структура, рівень і чинники//Правничий вісник Університету “Крок”, 2013.- С.211-219.

Карамушка Т.В. Уявлення аспірантів про сутність майбутньої професії кар’єри, можливі напрямки і типи її здійснення/ Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки.Вип.2. -2014.-С.92-98.

Ковальчук О.М. Готовність нового фахівця до забезпечення якості європейських стандартів вищої освіти/ Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. - 2016.-№2.- С.52-57.

Ковальчук О.М. Підготовка магістрів гуманітарних спеціальностей до інноваційної професійної діяльності в умовах ступеневої освіти: дис.. на здобуття наук ступеня канд.пед.наук.13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Луцьк, 2016.- 310 с.

Мызрова К.А. Современные тенденции развития высшего образования //Креативная экономика. – 2011.- №9(57).- С.48-52.

Освітня політика: філософія, теорія, практика [монографія] / ред. В.П. Андрущенка; авт.кол.: В.П.Андрущенко, Б.І.Андрусишин, Б.І.Бобрицька, Р.М.Вернидуб, В.Л.Савельєв, К.А.Постол, О.О.Субіна. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015.- С.337-338.

Сущенко Л.О. Стратегічні напрями модернізації системи вищої освіти в контексті європейського досвіду// Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах.- 2016. - Вип.47(100). - С.347-353.

Сурякова М.В. Уявлення про професійну кар’єру майбутніх інженерів-металургів/ Актуальні проблеми психології. Том 1: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія:зб.наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. К.: Міленіум. 2008.- Ч.21-22. – С.125-131.

Павленко В.М., М.М.Мельничук. Психологія толерантності особистості (на матеріалі дослідження студентів): монографія/ авт. післямови проф. В.Ф. Моргун. Полтава: ФОП Мирон І.А., 2014. – 244 с.

Терновская О.П. Карьерные ориентации психологов в системе вузовской подготовки // Материалы международной конференции Министерства образования и науки РФ и Федерации психологов образования России «Психология образования: проблемы и перспективы» (16-18 декабря 2004 г.).- М,. 2004.- С.344-345.

Чернявська В.В. Особливості розвитку кар’єрних орієнтацій студентів-менеджерів // Актуальні проблеми психології. Том 1: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія: зб.наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України.- К.: Міленіум, 2006.- Ч.18, С.70-72.

Шевченко Н.Ф. Дослідження професійної спрямованості майбутніх психологів//Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», 2013.- №1(5).- С.95-101.

Derkach L., Maksymenko S. (2016). Psychological Literacy in Ukraine: Ways of Learning and Living// American Journal of Fundamental , Applied and Experimental Research. Ukraine and Ukrainians Abroad. Not for Profit Corporation. New York N.Y. U.S.A.pp.28-37.

Derkach L.(2018). Problems, Challenges and Perspectives of Ukraine’s Integration Into Global And European Educational Space// American Journal of Fundamental, Applied and Experimental Research,3(10),13-19.

Derkach L. (2017). Innovative Universities in Ukraine: Perspectives and Solutions. American Journal of Fundamental, Applied and ExperimentalResearch,7, 10-16.

Europa 2020: Commission Proposes New Economic Strategy.available at: http://ec.europa.eu/news/economy/100303_en.htm

Hillen M.F., Gutheil C/ M., Strout T.D. et al. (2017). Tolerance of Uncertainty: Conceptual Analysis, Integrative Model, and Implications for Healthcare. Social Science and Medicine.Vol.180, May 2017.pp.62-75.

Kivland C.M. (2011). Tolerant Communication Skills Handbook.Creates-Pace Independent Publishing Platform.-48 p.

Mkrttchian V., Aleshina E. (2017). (Eds.). Tolerance as a Reflection of Sliding Mode in Psychology . In: Sliding Mode in Intellectual Control and Communication: Emerging Research and Opportunities. IBI Global.–PP.91-100.

Novikova I.A., Novikov А.L. (2015). Relation Between Communicative Tolerance and Intercultural Adaptation in International Students. Mediterranean Journal of Social Sciences.Vol.6, NO.2. S2.

Zhyhaylo N.I., Karpinska R.I., Plevachuk O. (2017). Psychological Characteristics of Professional Career Development of an Individual- American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research, 2017/4(7) –PP. 82-88.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-31

Номер

Розділ

Статті